Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home content generated doc.free mohsen PLPC 120071 current accessPage

heveaHtml-mailLcnt/mailLcnt

اعلام −− ماهیت چند وجودی‌ها:‌

A Permanent Libre Published Content

اعلام −− ماهیت چند وجودی‌ها:‌

دال بر لغوِ آن چه که غربیها نامیده‌اند مالکیت فکری و معنوی

Document Number: PLPC-120071   [ .bib ]
Version: 0.1
Dated: January 28, 2018
Group: polyExistential
Primary URL: http://mohsen.banan.1.byname.net/PLPC/120071
Federated Publications: ByTopic -- ByContent
AccessPage Revision: This AccessPage was produced on January 29, 2018 at 15:28 PST (-0800)
Author(s): Mohsen BANAN

AVAILABLE FORMATS

  • PDF: -- 140K -- Provides the document in Portable Document Format.
  • HTML: -- 100K -- Displays the document as a web page.

AVAILABLE OTHER FORMS

SHORT DESCRIPTION

UnspecifiedDescription


FULL INLINE DOCUMENT

heveaHtml-mailLcnt/mailLcnt
[ لطفا این نوشته را در هر جا که مناسب میدانید پخش کنید.
نسخه‌ی رونوشت این رایانامه در قالب pdf ضمیمه و در جایگاهِ PLPC-120071 منتشر شده. ]همکارِ فکریِ گرامی،

سلام. بخش بزرگی از اجتماع، امروزه «کارمند فکری» −− Intelectual-Workers – هستند. من و شما هر دو کارمند فکری هستیم. من یک مهندس اینترنت و نرم افزار هستم. مالکیت فکری و معنوی اثر مستقیم بر حرفه‌ها‌ی ما و اجتماع ما دارد.

در رایانه قبلی، به گلُبیش، نوشته‌ی:

The Nature of Poly-Existentials:
Basis for Abolishment of The Western Intellectual Property Rights Regime
ماهیت چند وجودی‌ها:‌
دال بر لغوِ آن چه که غربیها نامیده‌اند مالکیت فکری و معنوی
http://mohsen.1.banan.byname.net/PLPC/120033 — [5]

را به شما معرفی کردم. زمینه‌ی آن نوشته‌ی اصلی، جهانی است.

ریشه‌یِ قاعده‌یِ مالکیتِ فکری و معنوی یک سنت غربی است و جایگاهش در اجتماع‌های غربی متفاوت است با جایگاهش در اجتماع ما.

این باورِ اشتباهِ مالکیت فکری وارد اجتماع ما شده، اما هنوز ابعاد قانونی و اقتصادیِ آن در ایران کاملا پا نگرفته. در بُعد شرعیِ مالکیت فکری، مراجع تقلید اجماع ندارند. برخی مراجع تقلید مالکیت فکری را باطل میدانند و برخی آن را به جا. امیدواریم که بتوانیم با برهان جلوی پخش این اشتباه را بگیریم.

هدف ما دو لایه دارد:

  1. به ثمر رساندن لغو آن چه که غربیها مالکیت فکری و معنوی نامیده‌اند، در ایران
  2. پایه گزاریِ جهتِ محیط زیستِ رقمیِ کشوری بر اساس طرد مالکیت فکری ، معنوی

در مورد لایه اول، بخشِ یکِ نوشته‌یِ اصلی، با برهان قاطع باطل بودن مالکیت فکری و معنوی را در سطح جهانی ثابت میکند. برای به ثمر رساندن لغو مالکیت فکری و معنوی در ایران در دو میدان درتلاش هستیم.

  1. پخش فهم ماهیت چند وجودی‌ها که بر پایه‌ی آن نیاز به باطل کردن مالکیت فکری و معنوی غربی واضح میشود.
    در خواستمان برای خواندن این نوشته‌ها و پخش این رایانامه بر این اساس است.
  2. تسهیل اجماع بین مراجع تقلید در مورد بطالت مالکیت فکری و معنوی.
    مالکیت موردی نیست که در مورد آن مراجع تقلید نتوانند اتفاق نظر داشته باشند. نظر مرجع تقلید شما در این مورد چیست؟ نظر ایشان در مورد برهان ارائه شده ما چیست؟

در مورد لایه دوم، پایه ترین، کلیدی‌ترین و مهمترین مورد برای ساختار مدل محیط زیست رقمی ملی ما، حلالیت ماهیت وجودی نرم افزار و خدمات اینترنتی است. بعد از این درک که چند وجودیها قابلیت مالکیت انحصاری ندارند، باید پرسید: قاعده‌ی سالم برای حکومت عمومی بر ماهیت وجودیِ نرم افزار و ماهیت وجودیِ خدمات اینترنتی چیست؟

بنا بر حلالْ−وجودیِ نرم افزار و خدمات اینترنتی، و تفاوت بنیادی آن از مالکیت فکری و معنوی غربی میتوانیم محیط زیست رقمی کشورمان را از پایه به سمت درست جهت دهیم. میتوانیم مستقل و جدا از مدل غربی، پاسخی به امراضی چون فیسبوک و اینستاگرم را بر پا کنیم.

قصد اصلی من از این نوشته‌ها و مخاطب گیری شما تبادل نظر و بررسی این مورد مهم در زمینه اجتماع‌مان است.

در زیر خلاصه‌ای برای شروع به فارسی ضمیمه میکنم. جویای افکار و نظر شما هستم.

در خدمت شما،Contents

1  ماهیت تک وجودی، چند وجودی و مخلوط وجودی

طبیعت وجود را میتوان به دو بخش تقسیم کرد.

۱) تک وجودی (Mono-Existence)

۲) چند وجودی (Poly-Existence)

تک وجودیها و چند وجودیها میتوانند مخلوط شوند و در این صورت آن را مخلوط وجودی (Mixed-Existence) مینامیم.

مثالهایی از تک وجودی‌ها یک مداد، یک سکه و انرژی میباشند.

مثالهایی از چند وجودی‌ها یک فکر بیان شده، یک شعر، یک نرم افزار و اطلاعات میباشند.

مثالهایی از مخلوط وجودی‌ها یک کتابِ روی کاغذ چاپ شده و یک تفنگ میباشند. در مثال کتابِ روی کاغذ، عنصر تک وجودیِ این مخلوط وجودی کاغذ است. عنصر چند وجودیِ این مخلوط وجودی اطلاعات کتاب است.

بنا بر این تقسیمِ طبیعتِ وجود، تحلیل مالکیت را میتوان بهتر به نتیجه رساند.

آن چه که غربیها مالکیت فکری و معنوی نامیده‌اند معادل مورد مالکیت چند وجودیها و مورد مالکیت مخلوط وجودیهاست.

بُعدِ این مبحث جهانی است و نه فقط ایرانی و اسلامی. از این بابت، در نوشته‌ی اصلی افکارمان را به گلبیش −− Globish −− ارائه کرده‌ایم.

در اینجا چکیده‌ای از مفاهیم پایه از نوشته‌ی اصلی را ارائه میکنیم. مخاطب ما در نوشته‌ی اصلی به گلُبیش تمامی دنیاست. مخاطب ما به فارسی ایرانیان هستند. این خلاصه معادل ترجمه نیست و نباید باشد. این چکیده به فارسی، برای فهم کامل آن چه که ما ارائه کرده‌ایم کافی نیست. درک کامل این مبحثِ پیچیده، احتیاج به خواندن کامل نوشته‌ی اصلی دارد.

2  شرایطِ قابلیتِ تملک

وجود و تصاحب، پدیده‌های طبیعی هستند اما مالکیت، ساختاری انسانی است. مالکیتِ درست، ملزم به تطبیق با طبیعت است.

هدف مالکیت رفع جدال بین اشخاص و بهبود نظم اجتماع میباشد.

شرایط اصلی قابلیت تملک، ۳ مورد است:

۱) قابلیت تصاحب انحصاری

۲) کمیابی

۳) محدودیت مکانی

2.1  قابلیتِ تصاحب انحصاری

چند وجودیها، چند تصاحبی هستند. تصاحب هر چند وجودی، اثری بر بقیه‌ی تصاحب‌ها ندارد. بنا بر این، چند وجودی‌ها قابلیت تصاحب انحصاری ندارند.

در نتیجه چند وجودی‌ها و عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها قابل تملک نیستند.

2.2  کمیابی

آن چه کمیاب نیست، مورد تملک نیست. هوا برای استشمام فراوان است. هوا قابلیت تملک ندارد، چون احتیاج به تملک ندارد.

تولید نمونه از یک چند وجودی محدودیتی ندارد. کپی کردن، حق طبیعی است. هر چند وجودی، طبیعتا کمیاب نیست، فراوان است.

در نتیجه چند وجودی‌ها و عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها قابل تملک نیستند.

2.3  محدودیت مکانی

در هر زمان، هر تک وجودی در یک مکان است. در هر زمان، نمونه‌های هر چند وجودی میتوانند در چند مکان باشند.

مالکیت محدودیت مکانی دارد و هنگامی که مورد تملک محدودیت مکانی ندارد، قابل تملک نیست.

در نتیجه چند وجودی‌ها و عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها قابل تملک نیستند.

3  نگاشتِ چند وجودیها و مخلوط وجودیها بر قاعده‌ی مالکیت فکری

قاعده‌ی غربیِ مالکیت فکری معادل است با محدودیت انحصاریِ چند وجودی‌ها و عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها.

قاعده‌ی غربیِ مالکیت فکری ۳ بخش اصلی دارد:

۱) حق طبع (Copyright)

۲) حق انحصاری استفاده از اختراع (Patent)

۳) حق انحصاری استفاده از مارک (علامت) (Trademark)

3.1  حق طبع – Copyright

حق طبع معادل محدودیت انحصاری کپی کردن و انتصاب مالکیت برایِ چند وجودی‌ها و عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها است. نشان دادیم که چند وجودی‌ها قابلیت تملک ندارند.

بنا بر این حق طبع باطل است.

3.2  حق انحصاری استفاده از اختراع – Patent

علم چند وجودیست. حق انحصاری استفاده از اختراع معادل محدودیت انحصاری استفاده از علم است و معادل انتصاب مالکیت برایِ عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها است. نشان دادیم که چند وجودی‌ها قابلیت تملک ندارند.

بنا بر این حق انحصاری استفاده از اختراع باطل است.

3.3  حق انحصاری استفاده از مارک – Trademark

مارک (علامت) چند وجودیست. حق انحصاری استفاده از مارک معادل انتصاب مالکیت برایِ چند وجودی‌ها است. نشان دادیم که چند وجودی‌ها قابلیت تملک ندارند.

بنا بر این حق انحصاری استفاده از مارک باطل است.

4  شریعت مالکیت فکری

مراجع تقلید در مورد شریعتِ آن چه غربیها مالکیت فکری و معنوی نامیده‌اند اتفاق نظر ندارند (در این مورد اجماع نداریم). برخی آن را باطل و برخی آن را بر جا میدانند.

پژوهشی در این مورد انجام شده:

پژوهشی فقهی در باب مالكيت فكری و معنوی
Farhang Tahmasebi – فرهنگ طهماسبی
2007 (1386)
http://www.ido.ir/a.aspx?a=1385023101
http://mohsen.banan.1.byname.net/Repub/120028, [6].

4.1  تطبیق فتوای امام خمینی (ره) با برهان چند وجودی

فتوای امام خمينى (ره) در این باب با برهان ما تطبیق کامل دارد.

ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى جلد چهارم سيّد محمّد باقر موسوى همدانى بحث پيرامون مسائل نوظهور

سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى كند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمى تواند از اينكار بازشان بدارد.

چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند.

پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالائى راويا كالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.

فتوای امام در چند مورد اتفاق کامل با آن چه که ما ارائه میکنیم دارد.

برهان اصلی امام با مشخص کردن اینکه «تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود» معادل است با آن چه که ما پایه میدانیم در مورد اثر انتصاب مالکیت برای عنصر چند وجودیِ مخلوط وجودی‌ها بر عنصراصلی مخلوط وجودی‌ها (عنصر تک وجودی).

به عبارتی دیگر، مالکیت فکری، مالکیت اصلی را ضعیف میکند و به این جهت امام آن را باطل میدانند.‌

از ابتدا امام این قواعد غربی را خارجی دانستند. «معروف شده» و «در این اعصار متعارف شده» مشخص میکنند که اینها باورها و سنتهای ایرانی و یا اسلامی نیستند.

5  سنت مالکیت فکری غربی است و اشتباه −− اهمیت باطل کردن آن

شعار و مفهوم «مالکیت فکری و معنوی» سنتی است غربی.

مالکیت فکری و معنوی ترجمه‌ی مستقیم

Intelectual−Property میباشد.

قبل از وارداتِ «مالکیت فکری و معنوی»، در ایران و در اسلام ما مالکیتی برای چند وجودی‌ها نداشتیم. وارداتِ چنین باورهای اشتباه در مورد مالکیت، نتایج فاجعِ آوری خواهد داشت. در نوشته‌ی اصلی در این موردبیشتر توضیح داده‌ایم.

برخی ایرانیان تقلید از مدل غربی ملکیت فکری را برای پیشرفت صنعتی لازم میدانند. این باور بدون پایه است و در نوشته‌ی اصلی این باور را باطل میکنیم.

ریشه‌ی مالکیت فکری در فرهنگ غربی است. پایه‌های اصلی فرهنگ غربی شخص و اقتصاد است. امریکا را میتوان به زیستگاه موجودات اقتصادی در یک محیط صنعتی تشریح کرد. چنین اجتماعی با انسانیت فاصله‌ی زیادی دارد و شرم آور است که ما در مورد مهمی چون مالکیت چند وجودیها از فرهنگ آمریکا الگو برداریم.

خودزدگی و اقتصاد منشع باورهایِ مالکیت فکری هستند. این باورها دو ایراد کلی دارند.

۱) باور اشتباه که در یک محیط رقابتی مصنوعی، علم و صنعت و هنر رونق برتری خواهند داشت. و این که این محیط مصنوعی رقابتی، از محیط طبیعیِ هم‌کاریِ تولید چند وجودی‌ها بر تر است.

۲) باور اشتباه که دلیل اصلی اتخاذ مالکیت میتواند رونق اقتصاد باشد حتی هنگامیکه به هدف رفع جدال صدمه میزند.

اتخاذ مالکیت فکری نتایج منفی غیر مستقیم برایِ اجتماع دارد. بسیاری از این نتایج غیر مستقیم در اجتماع آمریکا قابل مشاهده است که در نوشته‌ی اصلی ذکر شده است.

5.1  جدال بین آمریکانیسم «Americanism» و انسانیت «Humanism»

در نوشته‌ی اصلی، در موازات با برهان چندوجودی‌ها، تفاوت خاص بین انسان و موجود اقتصادی را مشخص میکنیم. در آنجا، مدل آمریکانیسم را به عنوان نحوه‌ی زیست موجودات اقتصادی در یک محیط صنعتی معرفی میکنیم.

جدال بین آمریکانیسم و انسانیت، نقشی کلیدی در باب فهم و انتخاب بین روشِ مالکیت فکریِ غربی و روشِ نظارت عمومی بر حلالْ−وجودیِ چند وجودیها دارد.

پایه‌ی آمریکانیسم، خودزدگی است که مدلِ مصنوعیِ رقابتی را برتر از مدل طبیعیِ همکاری میداند.

رد و لغو مالکیت فکریِ غربی، عجین با طرد آمریکانیسم است.

6  الزام اجماع در مورد باطل بودن آن چه که نامیده‌اند «مالکیت فکری»

مالکیت موردی نیست که در مورد آن مراجع تقلید نتوانند اتفاق نظر داشته باشند.

تمامیِ مراجع تقلید در مورد مالکیت تک وجودیها اتفاق نظر دارند و اجماع داریم.

بنا بر برهانی که پایه‌اش طبیعت و منطق است، ما در نوشته‌ی اصلی نشان داده‌ایم که آن چه که غربیها مالکیت فکری و معنوی نامیده‌اند باطل است و مضر.

این برهان را به مراجع تقلید هدیه میکنیم.

چند وجودی‌ها و دنیای رقمی، قسمت بزرگی از زندگی بشر در این عصر شده و نیز بیشتر خواهد شد.

انتظار امت در باب مالکیت چند وجودی‌ها (مالکیت فکری)، اتفاق نظر مراجع تقلید است و اجماع.

7  نظارت عمومی بر حلالْ−وجودیِ چند وجودیها

بعد از این درک که چند وجودیها قابلیت مالکیت انحصاری ندارند، باید پرسید قاعده‌ی سالم برای حکومت عمومی بر ماهیت وجودیِ چند وجودی‌ها چیست؟

حلال وجودی و حرام وجودی چند وجودیها بر چه پایه‌ای باید باشد؟

به عنوان مثال، حلالیت وجود نرم افزار به عنوان یک رده‌ی مخصوص چند وجودیها چه باید باشد؟

ماهیت وجودی نرم افزار را ما حلال میدانیم، هنگامی که درون شفاف و آزاد (بدون محدودیت عمومی استفاده و کپی) باشد.

استفادِه‌ی ما از لغت حلال اینجا وسیعتر از ابعاد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است. لغت حلال در اینجا ابعاد فلسفی و اخلاقیِ جهانی هم دارد. به این دلیل لازم دانستیم حلال را به بقیه‌ی دنیا معرفی کنیم:

Introducing Halaal and Haraam into Globish
Based on Moral Philosophy of Abstract Halaal
And Defining The Libre-Halaal Label
معرفیِ دنیاییِ حلال و حرام
و تعریفِ حلالْ−وجودیِ چند وجودی‌ها
http://www.by-star.net/PLPC/120039 — [1]

در مورد تعریف حلالیت در باب «ماهیت وجودی نرم افزار» به گلبیش در:

Libre-Halaal Software
Defining Halaal Manner-Of-Existence Of Software
http://www.by-star.net/PLPC/180044
http://www.halaalsoftware.org
http://www.libreservices.org — [3], [2]

عقایدمان را ارئه کرده‌ایم.

با تطبیق با این تعریف حلالْ−وجودیِ نرم‌افزار و حلالْ−وجودیِ خدمات اینترنتی، یک محیط زیست رقمی حلال پایه گزاری کرده‌ایم.

The Libre-Halaal ByStar Digital Ecosystem
A Unified and Non-Proprietary Model For Autonomous Internet Services
A Moral Alternative To The Proprietary American Digital Ecosystem
http://www.by-star.net/PLPC/180016
http://www.by-star.net — [4]

با استفاده از «ByStar» در قسمت ۱۴ نوشته اصلی، فرمول خاصی برای پایه گزاری یک محیط زیست رقمی حلال برای ایران پیش میگزاریم.

8  دعوت از شما، کارمند فکری

بخش بزرگی از اجتماع، امروزه «کارمند فکری» −− Intelectual-Workers – هستند. کارِ، کارمند فکری، تولید، پرورش و پخش چند وجودیهاست.

حرفه‌ی ما −− باشد: مهندسی، تدریس، پژوهش، هنر،نویسندگی، روزنامه‌نگاری،نرم افزار، پزشکی، داروسازی و غیره −− همه به نوعی با پردازش چندوجودیها عجین است.

پس نحوه‌ی وجودِ چندوجودیها اثر مستقیم بر حرفه‌ی ما و اجتماع دارد. سالم و حلال ساختن نحوه‌ی وجودِ چندوجودیها ضروریست.

آن چه که اینجا ارائه کرده‌ایم جدید است و فهم مبحث را آسانتر میکند.

کارمند فکریِ گرامی، از شما دعوت میکنیم که:

− نظر و انتقادات خود را در این مورد برایمان بفرستید.

− بعد از مرور این نوشته، اگر درست میدانید، این نوشته را بین همکاران خویش پخشن کنید.

− نظر مرجع تقلید خویش را در این مبحث جویا شوید و برهان چند وجودیها را به ایشان معرفی کنید.

− قواعد و مراسمِ غربیِ مالکیت فکری را باطل بدانید. کار خویش را محدود به حق طبع و ثبت اختراع نکنید.

− نرم افزار حلال−وجودی و خدمات اینترنتی حلال−وجودی را ترجیح دهید.

− با ما همکاری کنید تا این خلاصه به فارسی را گسترده‌تر کنیم و مقاصد ذکر شده را پیش ببریم.

References

[1]
" Mohsen BANAN ". "introducing halaal and haraam into globish based on moral philosophy of abstract halaal معرفیِ حلال و حرام به بقیه‌یِ دنیا ". Permanent Libre Published Content "120039", Autonomously Self-Published, "September" 2012. http://mohsen.1.banan.byname.net/120039.
[2]
" Mohsen BANAN ". " libre-halaal internet services defining halaal manner-of-existence of internet application services a non-proprietary model for delivery of internet services ". Permanent Libre Published Content "180045", Autonomously Self-Published, "September" 2013. http://www.by-star.net/PLPC/180045.
[3]
" Mohsen BANAN ". " libre-halaal software defining halaal manner-of-existence of software ". Permanent Libre Published Content "180044", Autonomously Self-Published, "August" 2013. http://www.by-star.net/PLPC/180044.
[4]
" Mohsen BANAN ". " the libre-halaal bystar digital ecosystem a unified and non-proprietary model for autonomous internet services a moral alterantive to the proprietary american digital ecosystem ". Permanent Libre Published Content "180016", Autonomously Self-Published, "September" 2013. http://www.by-star.net/PLPC/180016.
[5]
" Mohsen BANAN ". " the nature of poly-existentials: Basis for abolishment of the western intellectual property rights regime ". Permanent Libre Published Content "120033", Autonomously Self-Published, "September" 2013. http://mohsen.1.banan.byname.net/PLPC/120033.
[6]
" Farhang Tahmasebi فرهنگ طهماسبي ". " iran’s theological research on intellectual property rights پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي ". Re-Published Content "120028", Autonomously Self-Published, "September" 2012. http://mohsen.banan.1.byname.net/Repub/120028.Document Actions
Libre/Halaal Internet Services Provided At LibreCenter By Neda

Member of By* Federation Of Autonomous Libre Services

This web site has been created based exclusively on the use of Halaal Software and Halaal Internet Application Services. It is part of the By* Federation of Autonomous Libre Services which in turn are part of the Halaal/Libre By* Digitial Ecosystem which incorporate the following software components: